Actualiteiten

 

Aansprakelijkheid minderjarige kinderen

Of u volledig aansprakelijk bent voor de schulden van uw kind, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind én de situatie waarin de schuld is ontstaan. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:

Koop

Een minderjarig kind is in beginsel niet bekwaam tot het sluiten van overeenkomsten. Hiervoor is telkens de toestemming nodig van iemand bekleed met het ouderlijk bezag of de voogdij. Indien uw minderjarige kind een overeenkomst sluit zonder uw toestemming dan bent u financieel aansprakelijk voor de financiële gevolgen. Hierbij worden twee situaties onderscheiden. Indien het een aankoop betreft dat niet gebruikelijk is voor de leeftijd van het kind dan kunt u de koop laten terugdraaien. Dit wordt ‘vernietigen’ genoemd. Betreft het echter een aankoop die voor kinderen van die leeftijd gebruikelijk is, dan mag een verkoper ervan uitgaan dat de ouderlijke toestemming er is. Denk hierbij aan het kopen van eten, kleding etc. In dat geval kunt u de aankoop niet terugdraaien.

Schade

Ten aanzien van schulden die zijn ontstaan door schade veroorzaakt door een minderjarig kind, wordt er een onderscheid gemaakt naar leeftijd:

  • < 14 jaar

Voor schade veroorzaakt door kinderen onder de 14 jaar zijn personen met ouderlijk gezag of de voogdij volledig aansprakelijk. Er is in deze situatie namelijk sprake van risicoaansprakelijkheid. 

  • 14 - 15 jaar

In beginsel zijn ouders/voogd alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een kind van 14 of 15 jaar, indien zij redelijkerwijs niet in staat waren om het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade.  Indien de ouders/voogd dus kunnen aantonen  dat zij hen best hebben gedaan om de schade te voorkomen, kan het kind zelf aansprakelijk worden gesteld. 

  • 16 - 18 jaar

Uw kind van 16 of 17 jaar is zelf aansprakelijk voor schade. Dit is niet het geval als u zelf onrechtmatig handelt of nalatig bent. In dit geval kunt u als ouder toch aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als u weet dat uw 16-jarige kind een onverzekerde bromfiets heeft en hiermee een ongeval veroorzaakt.

  • 18 jaar

Vanaf 18 jaar en ouder zijn kinderen meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Het is echter wel mogelijk dat ouders alsnog aansprakelijk zijn voor schulden die vóór 18e levensjaar zijn ontstaan. Het is dan van belang om de leeftijd ten tijde van de situatie te bekijken.

 

Binnenkort ook recht op affectieschade?

De Tweede Kamer heeft op 9 mei 2017 het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk smartengeld toe te kennen aan naasten van personen die ernstig letsel oplopen of overlijden door toedoen van een ander. Een eerdere poging om een soortgelijk Wetsvoorstel door beide Kamers te krijgen strandde in 2010. In vrijwel alle andere Europese landen bestaat er recht op affectieschade. Vergoeding van voornoemde schade is belangrijk, het geeft erkenning en genoegdoening van het aangedane leed.

Het nieuwe Wetsvoorstel gaat uit van een vaste kring van gerechtigden: de partner, (pleeg)ouders, (pleeg)kinderen, personen waarbij zorgrelatie in gezinsverband bestaat en andere personen die in een zodanig nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staan. Ieder der groepen krijgt recht op een vast bedrag variërend van € 12.500, - € 20.00,-.

Het is spannend of de Eerste Kamer deze keer wel zal instemmen met het Wetsvoorstel. Hoewel er ook nadelen aan het recht op affectieschade kleven, wegen deze niet op tegen de voordelen van het voorgestelde systeem met vaste kringen en daaraan gekoppelde vaste bedragen. Het maakt spoedige afhandeling van de affectieschade mogelijk en leidt niet tot ingewikkelde en onwenselijke discussies.

Wij houden u graag op de hoogte over de staat van het wetsvoorstel en staan u in toekomstige letselschadekwesties graag bij. 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Steeds vaker zult ook u via het internet goederen kopen. Ook bij dit soort aankopen zult u vaak, of u dat nu wilt of niet wilt, akkoord dienen te gaan met de algemene voorwaarden van de webshop. Indien u immers niet akkoord gaat, kunt u uw aankoop niet vervolledigen.

Maar wat nu als u achteraf geconfronteerd wordt met een beding dat blijkbaar in de algemene voorwaarden stond dat u nu niet gelezen heeft? Onder omstandigheden kan zo een beding vernietigd worden. Algemene voorwaarden mogen namelijk niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn, dit betekent dat een voorwaarde niet te eenzijdig in het voordeel van de aanbieder mag zijn. Als consument wordt u, als ‘zwakkere’ partij, immers beschermd door de wet. De wet bevat de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Als een beding op de zwarte lijst staat is dit beding altijd onredelijk bezwarend, tegenbewijs door de aanbieder is niet mogelijk. Voorbeelden van bedingen die op de zwarte lijst staan zijn:

- dat de klant het recht ontneemt om nakoming van de toegezegde prestatie op te eisen;

- dat de klant zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst beperkt;

- dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde termijn, zoals bij een abonnement, na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend wordt verlengd voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn die langer is dan 1 maand, zie ook Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden.

Op de grijze lijst staan bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn, dit betekent dat de aanbieder tegenbewijs mag leveren. Voorbeelden van bedingen die op de grijze lijst staan zijn:

- dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperkt ten opzichte van hetgeen de klant mocht verwachten;

- dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft;

- dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur, zoals een abonnement, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;

Het is dus van belang om steeds zo goed mogelijk van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Wordt u achteraf toch geconfronteerd met een beding uit de algemene voorwaarden, en heeft u uw bedenkingen hierbij? Twijfelt u over de geldigheid van algemene voorwaarden in het algemeen? Wij staan u graag bij met raad en daad.

 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

Tegenwoordig is het wettelijk verplicht voor verzekeraars om vrije advocaatkeuze te bieden aan hun klanten. Dit betekent dat wanneer u in een juridische procedure verwikkeld raakt u zelf een advocaat mag kiezen. De meeste verzekeraars hebben zelf vaste juristen en advocaten in dienst die u helpen met uw juridisch geschil. Vaak kan zo een geschil dan ook zonder rechterlijke procedure worden opgelost. Mocht er echter wel een procedure nodig zijn dan kunt u via uw verzekering de kosten van een zelfgekozen advocaat laten vergoeden. Dit geldt ook voor procedures waarbij het niet verplicht is om een advocaat te nemen, zoals een zaak bij de kantonrechter of de bestuursrechter. Ook bij een bezwaarschriftprocedure bij de gemeente heeft u recht op vrije advocaatkeuze.

Verzekeraars hebben het recht om in hun polisvoorwaarden een maximaal bedrag op te nemen voor uw vrij gekozen advocaat. Dit betekent dat u zelf een advocaat mag kiezen ongeacht het uurtarief, maar dat uw verzekering maar tot een bepaalde hoogte uw advocaatkosten betaalt.

Het recht op vrije advocaatkeuze staat in de Wet op het financieel toezicht. Een verzekeraar mag dus geen polisvoorwaarden hebben waarmee u beperkt wordt om een externe advocaat in te schakelen.

Als u een geschil wilt voorleggen aan één van onze advocaten, neem dan uw polisvoorwaarden mee. Wij kunnen u dan kosteloos uitleggen of u recht heeft op vrije advocaatkeuze.

 

Advocaat bij politieverhoor

Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad hebben aangehouden verdachten vanaf 1 maart 2016 recht op een advocaat tijdens het politieverhoor. Dit betekent dat de verdachte, voor dat het verhoor begint, moet worden  gewezen op dit recht. Als de verdachte niet duidelijk afstand doet van dit recht moet er bij ieder verhoor een advocaat aanwezig zijn.

De aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor biedt een aantal voordelen. De advocaat voorkomt dat de politie ongeoorloofde druk uitoefent op de verdachte. De advocaat zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen die de verhoorders stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen. Ook ziet de advocaat erop toe dat de verklaring die de verdachte aflegt en op papier komt te staan overeenkomt met de door de verdachte afgelegde verklaring. Door al in een vroegtijdig stadium bij het verhoor aanwezig te zijn, kan de advocaat het strafproces nauwgezet volgen en kan hij met de verdachte de verdedigingsstrategie opstellen en zo nodig in een later stadium bijstellen.

 

Uitspraak Hoge Raad over berekening Kinderalimentatie.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag hoe het kindgebonden budget en de daarbij behorende alleenstaande ouderkop in de berekening van de kinderalimentatie moet worden meegenomen.

Tot aan de uitspraak van de Hoge Raad werd het kindgebonden budget in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie van de behoefte van het kind afgetrokken. Hierdoor kon het voorkomen dat de niet verzorgende ouder weinig tot geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat bij de berekening van de kinderalimentatie het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet van de behoefte van het kind wordt afgetrokken, maar de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. De uitspraak van de Hoge Raad schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures.

 

Bent u zich bewust van verjarings- en vervaltermijnen en van de klachtplicht.

Als een debiteur uw nota niet betaalt, dient u in de gaten te houden dat het burgerlijk wetboek diverse verjaringstermijnen kent. De meest gangbare verjaringstermijn is die van vijf jaar. Uw vordering verjaart in beginsel na vijf jaar, tenzij u binnen die vijf jaar een zogenaamde stuitingshandeling verricht. Dit is bijvoorbeeld een schriftelijke aanmaning. Na die aanmaning begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. U dient er bedacht op te zijn dat er afwijkende verjaringstermijnen zijn die vaak korter zijn dan vijf jaar. Als uw vordering verjaard is, kunt u, indien uw debiteur tenminste een beroep doet op verjaring, uw vordering niet meer incasseren bij uw debiteur. Naast verjaringstermijnen bestaan er ook vervaltermijnen. Een vervaltermijn kunt u met uw wederpartij overeenkomen. Als een vervaltermijn is overeengekomen en u binnen die vervaltermijn niet heeft geageerd, kunt u uw rechten niet meer te gelde maken, ook als uw debiteur of wederpartij geen beroep doet op de vervaltermijn.

 

Bent u zich bewust dat uw afnemer een klachtplicht heeft.

Als u een product verkoopt en uw koper heeft klachten over het door u geleverde product dan moet hij die klacht binnen een redelijk korte termijn aan u kenbaar maken. Doet hij dit niet binnen die termijn, dan vervallen zijn rechten jegens u. Bij consumentenkoop wordt ervan uitgegaan dat indien binnen drie maanden wordt geklaagd er tijdig is geklaagd. In andere gevallen is er in de wet geen specifieke termijn genoemd waarbinnen geklaagd moet worden. Wel wordt algemeen aangenomen dat indien binnen drie maanden wordt geklaagd, dit tijdig is.