Actualiteiten

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

Tegenwoordig is het wettelijk verplicht voor verzekeraars om vrije advocaatkeuze te bieden aan hun klanten. Dit betekent dat wanneer u in een juridische procedure verwikkeld raakt u zelf een advocaat mag kiezen. De meeste verzekeraars hebben zelf vaste juristen en advocaten in dienst die u helpen met uw juridisch geschil. Vaak kan zo een geschil dan ook zonder rechterlijke procedure worden opgelost. Mocht er echter wel een procedure nodig zijn dan kunt u via uw verzekering de kosten van een zelfgekozen advocaat laten vergoeden. Dit geldt ook voor procedures waarbij het niet verplicht is om een advocaat te nemen, zoals een zaak bij de kantonrechter of de bestuursrechter. Ook bij een bezwaarschriftprocedure bij de gemeente heeft u recht op vrije advocaatkeuze.

Verzekeraars hebben het recht om in hun polisvoorwaarden een maximaal bedrag op te nemen voor uw vrij gekozen advocaat. Dit betekent dat u zelf een advocaat mag kiezen ongeacht het uurtarief, maar dat uw verzekering maar tot een bepaalde hoogte uw advocaatkosten betaalt.

Het recht op vrije advocaatkeuze staat in de Wet op het financieel toezicht. Een verzekeraar mag dus geen polisvoorwaarden hebben waarmee u beperkt wordt om een externe advocaat in te schakelen.

Als u een geschil wilt voorleggen aan één van onze advocaten, neem dan uw polisvoorwaarden mee. Wij kunnen u dan kosteloos uitleggen of u recht heeft op vrije advocaatkeuze.

 

Advocaat bij politieverhoor

Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad hebben aangehouden verdachten vanaf 1 maart 2016 recht op een advocaat tijdens het politieverhoor. Dit betekent dat de verdachte, voor dat het verhoor begint, moet worden  gewezen op dit recht. Als de verdachte niet duidelijk afstand doet van dit recht moet er bij ieder verhoor een advocaat aanwezig zijn.

De aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor biedt een aantal voordelen. De advocaat voorkomt dat de politie ongeoorloofde druk uitoefent op de verdachte. De advocaat zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen die de verhoorders stellen de grenzen van het toelaatbare overstijgen. Ook ziet de advocaat erop toe dat de verklaring die de verdachte aflegt en op papier komt te staan overeenkomt met de door de verdachte afgelegde verklaring. Door al in een vroegtijdig stadium bij het verhoor aanwezig te zijn, kan de advocaat het strafproces nauwgezet volgen en kan hij met de verdachte de verdedigingsstrategie opstellen en zo nodig in een later stadium bijstellen.

 

Uitspraak Hoge Raad over berekening Kinderalimentatie.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag hoe het kindgebonden budget en de daarbij behorende alleenstaande ouderkop in de berekening van de kinderalimentatie moet worden meegenomen.

Tot aan de uitspraak van de Hoge Raad werd het kindgebonden budget in de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie van de behoefte van het kind afgetrokken. Hierdoor kon het voorkomen dat de niet verzorgende ouder weinig tot geen kinderalimentatie hoefde te betalen.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat bij de berekening van de kinderalimentatie het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) niet van de behoefte van het kind wordt afgetrokken, maar de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. De uitspraak van de Hoge Raad schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures.

 

Bent u zich bewust van verjarings- en vervaltermijnen en van de klachtplicht.

Als een debiteur uw nota niet betaalt, dient u in de gaten te houden dat het burgerlijk wetboek diverse verjaringstermijnen kent. De meest gangbare verjaringstermijn is die van vijf jaar. Uw vordering verjaart in beginsel na vijf jaar, tenzij u binnen die vijf jaar een zogenaamde stuitingshandeling verricht. Dit is bijvoorbeeld een schriftelijke aanmaning. Na die aanmaning begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. U dient er bedacht op te zijn dat er afwijkende verjaringstermijnen zijn die vaak korter zijn dan vijf jaar. Als uw vordering verjaard is, kunt u, indien uw debiteur tenminste een beroep doet op verjaring, uw vordering niet meer incasseren bij uw debiteur. Naast verjaringstermijnen bestaan er ook vervaltermijnen. Een vervaltermijn kunt u met uw wederpartij overeenkomen. Als een vervaltermijn is overeengekomen en u binnen die vervaltermijn niet heeft geageerd, kunt u uw rechten niet meer te gelde maken, ook als uw debiteur of wederpartij geen beroep doet op de vervaltermijn.

 

Bent u zich bewust dat uw afnemer een klachtplicht heeft.

Als u een product verkoopt en uw koper heeft klachten over het door u geleverde product dan moet hij die klacht binnen een redelijk korte termijn aan u kenbaar maken. Doet hij dit niet binnen die termijn, dan vervallen zijn rechten jegens u. Bij consumentenkoop wordt ervan uitgegaan dat indien binnen drie maanden wordt geklaagd er tijdig is geklaagd. In andere gevallen is er in de wet geen specifieke termijn genoemd waarbinnen geklaagd moet worden. Wel wordt algemeen aangenomen dat indien binnen drie maanden wordt geklaagd, dit tijdig is.