ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Keulers Aarts-Mulder Advocaten is opgezet als een zogenaamde “kostenmaatschap” met zes gelijkwaardige partners. Met zijn zessen ervaren zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogstaande en moreel onberispelijke dienstverlening. Daartoe ontwikkelen zij samen kantoorbeleid en maken zij afspraken over de bedrijfsvoering waar elke advocaat van Keulers Aarts-Mulder aan is gebonden.

 

2. De overeenkomst tussen cliënt en advocaat wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW van toepassing zijn uitgesloten.

 

3. In elke zaak maakt u met een advocaat afspraken. Dit is uw contractpartner. U contracteert dus nooit met de kostenmaatschap.

 

4. De advocaat kan zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door derden waarbij de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW van toepassing zijn uitgesloten. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met u overleg worden gevoerd. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde(n).

 

5. De advocaat is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt is deze beperkt tot het in het afgelopen jaar in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

 

6. Bij geschillen is de Nederlandse Rechter bevoegd. In verband met eventuele geschillen tussen advocaat en cliënt verwijst ons kantoor naar de interne klachtenregeling. Voor het onverhoopte geval kan ons kantoor daar meer informatie over verstrekken. Tevens is Keulers en Partners aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

7. Indien mogelijk geeft Keulers en Partners juridische bijstand op basis van een zogenaamde “toevoeging” op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. Een recht op toevoeging is afhankelijk van inkomen en vermogen (zie ook www.RVR.org). De advocaat kan voor u zo’n toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat “toevoegt”, dan kan hij of zij op die basis werken en betaalt de Raad voor Rechtsbijstand voor een (groot) deel de advocaat. Omdat de Raad voor Rechtsbijstand alleen een toevoeging verstrekt wanneer het inkomen en vermogen onder een bepaalde drempel ligt, controleert de Raad voor Rechtsbijstand daarop.

 

8. Indien geen toevoeging wordt verkregen brengt de advocaat het overeengekomen uurtarief in rekening. Werkzaamheden worden periodiek en overeenkomstig het uurtarief of gemaakte tariefafspraak maandelijks in rekening gebracht. De advocaat kan betaling van een voorschot verlangen alvorens met werkzaamheden te beginnen.

 

9. Eventuele deurwaarderskosten (voor betekening van een dagvaarding) en griffierechten (voor een procedure bij de rechtbank) worden aan u doorberekend, ook als u een toevoeging heeft. De advocaat kan pas een procedure voor u instellen als deze griffierechten op voorhand zijn voldaan.

 

10. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunnen de kosten voor griffierechten, deurwaarder en advocaat onder de dekking vallen. U kunt dat het best zo snel mogelijk nagaan en daarover contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar.

 

11. U moet er verder rekening mee houden dat, indien een procedure nodig is, daar kosten aan verbonden zijn en dat kosten – hoewel wederpartij daarin kan worden veroordeeld – vaak niet geheel worden vergoed, dat succes niet is gegarandeerd en dat bij een eventueel verlies u kunt worden veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij.

 

12. Gelden die het kantoor ten behoeve van u incasseert, worden beheerd op het bankrekeningnummer van onze Stichting Derdengelden Keulers Aarts-Mulder.

 

13. De betalingstermijn van facturen bedraagt twee weken.

 

14. De advocaat kan, behoudens wettelijke regelingen, het dossier na een periode van vijf jaar na het einde van de zaak zonder nadere aankondiging vernietigen.